Tax and Law ofThailand

ลักษณะของบริษัท

 • รองรับการให้บริการตรวจสอบภาษี/
  การฟ้องร้องคดีภาษีอากร การฟ้องร้องคดีแรงงาน

 • สามารถให้บริการยื่นคำขอ/
  ว่าความในราคาที่สมเหตสมผล

 • สามารถให้คำปรึกษา/
  เสนอได้ในมุมมองที่หลากหลาย

 • ทนายฝ่ายกฎหมาย (ญี่ปุ่น) ALG & Associates LPC.ความร่วมมือ กับแผนกกฎหมายของบริษัท

บริการของเรา

ด้านภาษีอากร

การให้คำปรึกษาทางด้านภาษีอากร ภาษีระหว่างประเทศ (ไทย-ญี่ปุ่น) / Tax Due Diligence / บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน ยกเลิกการจดทะเบียน / ตรวจสอบภาษี การขอคืนภาษี การตรวจสอบอากรหลังนำเข้า / การฟ้องร้องภาษีอากร

ด้านแรงงาน

รับปรึกษาปัญหาแรงงาน / Labour Due Diligence / บริการตรวจ จัดทำสัญญาจ้าง / การเลิกจ้าง / ฟ้องร้องคดีแรงงาน

กฎหมายธุรกิจทั่วไป

การจัดทำและตรวจสัญญาต่างๆ / การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ รับจดทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับนิติบุคคล / การร่าง ตรวจกฎระเบียบต่างๆ เพื่อการควบคุมภายใน / การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / M&A ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ การเลิกบริษัท การชำระบัญชี / BOI (ขอรับการส่งเสริม) / การจดทะเบียนเครื่องจักร / การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตเปิดโรงงานและบริการยื่นคำขอ / ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบริการยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอหรือต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และบริการยื่นคำขอ / การเรียกชำระตามสิทธิเรียกร้อง การฟ้องร้องคดีแพ่งและการค้าทั่วไป /

การตรวจสอบหาทุจริต/การจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสนอกบริษัท

การหาข้อมูลกฎหมาย ระเบียบต่างๆ / การยื่นหนังสือข้อหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของเรา

ซึโทมุ คาวามูระ
กรรมการผู้จัดการ
ซึโทมุ คาวามูระ

ทนายความ (ประเทศญี่ปุ่น) สังกัด ALG & Associates LPC.

ประสบการณ์การทำงาน
 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านภาษีอากรไทย-ญี่ปุ่น ภาษีระหว่างประเทศ กฎหมายศุลกากรไทย กฎหมายแรงงานไทย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายธุรกิจของคนต่างด้าว และกฎหมายธุรกิจอื่นๆ การหาข้อมูลกฎหมายต่างๆ ในประเทศไทย และทำรายงานการหาข้อมูล หรือ หนังสือความเห็น (Opinion Letter) เป็นภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ
 2. Due Diligence เกี่ยวกับทางด้านภาษีอากรและกฎหมาย ให้แก่บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
  • กำกับงานตรวจสอบบริษัทเป้าหมายของทนายความชาวไทย
  • การจัดทำรายงาน Due Diligence เป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 3. การให้คำปรึกษาและเจรจาในการตรวจสอบภาษีและตรวจสอบอากรหลังนำเข้าในประเทศไทย
  • ขอคืนภาษีเป็นจำนวน 100 ล้านบาทให้แก่บริษัทกิจการก่อสร้างสำเร็จ
  • การเรียกดอกเบี้ยเป้นจำนวน 10 ล้านบาทจากเงินคืนภาษีให้แก่ PE Construction สำเร็จ
  • การเจราที่สรรพากรไม่ยอมให้รายจ่ายของ PE เป็นรายจ่ายของบริษัทใหญ่ได้สำเร็จ
  • เจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวกับ Transfer pricing
  • เจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยกับใบกำกับภาษีที่ผิดกฎหมายสำเร็จ
  • เจรจากับกรมศุลกากรได้เปรียบเทียบปรับบริษัทลูกค้าเนื่องจากส่งออกสินค้าโดยไม่มีใบอนุญาตได้สำเร็จ
  • เจรจากับกรมศุลกากรได้เปรียบเทียบปรับบริษัทลูกค้าเนื่องจากนำของออกจากเขตปลอดอากร (Free zone) โดยใช้พิกัดอัตราศุลกากรผิดประเภทได้สำเร็จ
 4. คดีเกี่ยวกับภาษีอากร
  • ชนะคดีฟ้องร้องเรียกดอกเบี้ยจากเงินคืนภาษี
 5. ร่างรายงานราคาโอน
 6. การจดทะเบียนบริษัทและดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียน
 7. การโอนกิจการบริษัท และการจดทะเบียนเลิกบริษัท ชำระบัญชีบริษัท
  • การโอนกิจการบางส่วนในกิจการผลิตซึ่งมีการโอนที่ดินและโรงงาน
  • การโอนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
 8. การร่างสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษีอากร-กฎหมาย
  • สัญญากิจการร่วมค้า (สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น)
  • สัญญาการส่งตัวบุคลากร (Secondment Agreement)
  • สัญญาทำธุรกรรมหลัก (Basic Transaction Agreement)
  • สัญญาโอนหุ้น
  • สัญญาโอนกิจการ
  • บันทึกความเข้าใจต่างๆ
 9. การร่างสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หนังสือแจ้งเลิกจ้าง
 10. การฟ้องร้องคดีแรงงาน (ศาลแรงงาน)
 11. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต และคำขออื่นๆ
  • ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น ดังนี้
  • บริการประสานงานการขนส่งสินค้า
  • กิจการก่อสร้าง
  • กิจการกำกับเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  • กิจการค้าส่งและค้าปลีก
  • กิจการเช่าอสังหาริมทรัพย์
 12. การยื่นขอรับการส่งเสริมกิจการใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และยื่นคำขออื่นๆ รวมถึงการแจ้งเปิดดำเนินการ
  • ตัวอย่างเช่น ฉันสมัครโครงการต่อไปนี้
  • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
  • สำนักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน
  • ธุรกิจซอฟต์แวร์
  • การผลิตอื่นๆ
 13. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ทั้งขอสำหรับโรงงานใหม่และเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต / ยื่นคำขอขยายโรงงาน
 14. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จดทะเบียนการเช่า จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรในประเทศไทย และการจดจำนองที่ดิน
 15. การฟ้องร้องคดีลูกหนี้การค้า การเรียกเก็บค่าก่อสร้าง (ทั้งฝั่งโจทย์และจำเลย)
 16. การยื่นคำขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อผู้รับมรดกชาวญี่ปุ่น การฟ้องร้องร่วมกับอัยการในคดีอาญา
 17. การติดตามคดีล้มละลาย การยื่นล้มละลาย การจัดโครงสร้างหนี้
กษิรา เจริญบุญญาฤทธิ์
ทนายความ
กษิรา เจริญบุญญาฤทธิ์
การศึกษา
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) ปี 2561
ประวัติการทำงาน
2561 สำนักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
2565 ร่วมงานกับ บริษัท เอแอลจี แท็คซ์ แอนด์ ลอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ภาษา
ไทยและอังกฤษ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
กฎหมายแพ่ง(รวมถึงกฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท)
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กฎกมายภาษีอากร
การทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

เส้นทาง

ALG Tax and Law Office (Thailand) Co.,Ltd.

246 Times Square building, 11 Floor, Room 11-04A, Sukhumvit Rd.,
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

TEL +66-2-254-5799